ΔΟΚΙΜΗ 4

ΛΧΝΛΞΑΛΞΑ
΄ΚΝΩΝΩ΄Κ΄Δ

ΨΣ΄ΝΣ΄ΝΩΣΛΝ ΛΣΝ ΛΣ ΛΣΨΝ Σ
ΣΛΨΝ ΛΣΝΛΞΣΝΛ