Μπαταρίες

Intelligent Flight Battery Safety Guidelines (1)
Για την αποφυγή πυρκαγιάς, σοβαρών τραυματισμών και υλικών ζημιών, ακολουθήστε τις ακόλουθες οδηγίες ασφαλείας όταν χρησιμοποιείτε, φορτίζετε ή αποθηκεύετε τις μπαταρίες σας
Χρήση μπαταρίας
1. ΜΗΝ επιτρέπετε στις μπαταρίες να έρχονται σε επαφή με οποιοδήποτε είδος υγρού. Μην αφήνετε την μπαταρία έξω στη βροχή ή κοντά σε μια πηγή υγρασίας. Αν το εσωτερικό της μπαταρίας έρχεται σε επαφή με το νερό, ενδέχεται να προκληθεί χημική αποσύνθεση, κάτι που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την ανάφλεξη της μπαταρίας και μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
2. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μπαταρίες άλλης εταιρείας πέραν της DJI. Πηγαίνετε στο www.dji.com για να αγοράσετε νέες μπαταρίες. Η DJI δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν από μπαταρίες άλλης εταιρείας.
3. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φουσκωμένες, διαρρέουσες ή κατεστραμμένες  μπαταρίες. Εάν οι μπαταρίες σας είναι μη κανονικές, επικοινωνήστε με την DJI ή εξουσιοδοτημένο service της DJI για περαιτέρω βοήθεια.
4. Ποτέ μην τοποθετείτε ή αφαιρείτε την μπαταρία από το αεροσκάφος κατά την ενεργοποίησή του. ΜΗΝ εισάγετε ή αφαιρείτε τις μπαταρίες εάν το πλαστικό κάλυμμα έχει σχιστεί ή υποστεί βλάβη με οποιονδήποτε τρόπο.
5. Η μπαταρία πρέπει να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες από -10 ° C έως 40 ° C. Χρήση της μπαταρίας σε περιβάλλοντα χώρο άνω των 50 ° C μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. Η χρήση μπαταρίας κάτω από -10 ° C μπορεί να οδηγήσει σε μόνιμη ζημιά.
6. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την μπαταρία σε ισχυρά ηλεκτροστατικά ή ηλεκτρομαγνητικά μέρη διαφορετικά, ο πίνακας ελέγχου της μπαταρίας ενδέχεται να παρουσιάσει δυσλειτουργία και να προκαλέσει σοβαρό ατύχημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.
7. Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία με οποιονδήποτε τρόπο γιατί ενδέχεται να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
8. Οι ηλεκτρολύτες της μπαταρίας είναι πολύ διαβρωτικοί. Εάν κάποιοι ηλεκτρολύτες έρθουν σε επαφή με το το δέρμα σας ή τα μάτια, πλύνετε αμέσως την πληγείσα περιοχή με τρεχούμενο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά , στη συνέχεια να επισκεφθείτε αμέσως έναν γιατρό.
9. ΜΗΝ χρησιμοποιείτε την μπαταρία αν έχει εμπλακεί σε σύγκρουση ή βαριά κρούση.
10. Εάν η μπαταρία πέσει στο νερό με το αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης, βγάλτε την αμέσως και τοποθετήστε την σε ασφαλή και ανοιχτό χώρο. Διατηρήστε μια ασφαλή απόσταση από την μπαταρία μέχρι να στεγνώσει. Ποτέ μην την χρησιμοποιήσετε ξανά και ανακυκλώστε σωστά την μπαταρία που περιγράφεται στην ενότητα απόρριψη μπαταριών παρακάτω. ΜΗΝ θερμαίνετε τις μπαταρίες. Σβήστε οποιαδήποτε ανάφλεξη μπαταριών με άμμο ή πυροσβεστήρα ξηρής σκόνης.
11. ΜΗΝ τοποθετείτε τις μπαταρίες σε φούρνο μικροκυμάτων ή σε δοχείο υπό πίεση.
12. ΜΗΝ τις τοποθετείτε σε μια τσέπη, σακούλα ή συρτάρι όπου μπορεί να βραχυκυκλώσουν σε σχέση με άλλα αντικείμενα ή όπου οι ακροδέκτες της μπαταρίας θα μπορούσαν να πατηθούν μεταξύ τους.
13. ΜΗΝ πετάτε ή χτυπάτε τις μπαταρίες. ΜΗΝ τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στις μπαταρίες ή φορτιστές. Αποφύγετε την πτώση των μπαταριών.
14. Καθαρίστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας με ένα καθαρό, στεγνό πανί.

15. ΜΗΝ επιχειρήσετε να πετάξετε το αεροσκάφος όταν το επίπεδο μπαταρίας είναι μικρότερο από 1%, όπως αυτό μπορεί να οδηγησει σε μόνιμη βλάβη της μπαταρίας.

Φόρτιση μπαταρίας
1. ΜΗΝ τοποθετείτε τις μπαταρίες στις πρίζες ή στις υποδοχές φορτιστών αυτοκινήτου, άμεσα και πάντα χρησιμοποιήστε προσαρμογείς  εγκεκριμένους από την DJI. Η DJI δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη εάν η μπαταρία φορτίζεται χρησιμοποιώντας ένα μη εξουσιοδοτημένο φορτιστή της DJI.

2. Ποτέ μην αφήνετε τη μπαταρία αφύλακτη κατά τη διάρκεια της φόρτισης. ΜΗΝ φορτίζετε τη μπαταρία κοντά σε εύφλεκτα υλικά ή σε εύφλεκτες επιφάνειες όπως χαλί ή ξύλο.
3. ΜΗΝ φορτίζετε την μπαταρία αμέσως μετά την πτήση, επειδή η θερμοκρασία της μπαταρίας μπορεί να είναι πολύ υψηλή. Συνιστάται η φόρτιση της μπαταρίας μέχρι να κρυώσει . Η φόρτιση της μπαταρίας εκτός του εύρους θερμοκρασίας 5’C-40’C μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή, υπερθέρμανση ή βλάβη της μπαταρίας. Η ιδανική θερμοκρασία φόρτισης είναι 22’C-28’C.
4. Αποσυνδέστε το φορτιστή όταν δεν το χρησιμοποιείτε. Ελέγχετε τακτικά τον φορτιστή για ζημιές στο καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα ή άλλα μέρη. ΜΗΝ καθαρίζετε το φορτιστή με μετουσιωμένο αλκοόλ ή άλλους εύφλεκτους διαλύτες. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φθαρμένο φορτιστή.
Αποθήκευση μπαταρίας
1. Φυλάσσετε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.
2. Εάν εμφανιστεί μια προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας, φορτίστε την μπαταρία μέχρι να φτάσει η στάθμη της μπαταρίας μεταξύ 30%, – 50% για μακροχρόνια αποθήκευση.
3. ΜΗΝ αφήνετε την μπαταρία κοντά σε πηγές θερμότητας, όπως φούρνο ή θερμάστρα. Μην αφήσεις τις μπαταρίες μέσα σε ένα όχημα τις ζεστές μέρες. Η ιδανική θερμοκρασία αποθήκευσης είναι 22’C-28’C.
4. Κρατήστε την μπαταρία στεγνή. Ποτέ μην ρίχνετε τη μπαταρία στο νερό.
5. ΜΗΝ πετάτε, χτυπάτε, ή χειροκίνητα βραχυκυκλώστε την μπαταρία.
6. Κρατήστε την μπαταρία μακριά από μεταλλικά αντικείμενα όπως γυαλιά, ρολόγια, κοσμήματα κλπ.
7. Ποτέ μην μεταφέρετε μια μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά ή μια μπαταρία με ισχύ μεγαλύτερη από 30%.
Απόρριψη μπαταρίας
1. Απορρίψτε την μπαταρία σε συγκεκριμένα κουτιά ανακύκλωσης μόνο μετά από πλήρη εκκένωση.
Ποτέ μην τοποθετείτε την μπαταρία σε κανονικά δοχεία απορριμμάτων. Τηρείτε αυστηρά τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με τη διάθεση και ανακύκλωση των μπαταριών.
Συντήρηση της μπαταρίας
1. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε την μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή.
2. Μην αποθηκεύετε ποτέ την μπαταρία σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεγαλύτερη από 45 ° C
Ταξιδιωτική ειδοποίηση
1. Πριν να μεταφέρετε την μπαταρία σε πτήση αεροπορικής εταιρείας, πρέπει πρώτα να έχει πλήρως αποφορτιστεί.
2. Ιδανικά θα πρέπει να είναι μέσα σε lipo battery bag.
Χρήση μπαταρίας
1. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες είναι πλήρως φορτισμένες πριν από κάθε πτήση.
2. Προσγειώστε το αεροσκάφος αμέσως μόλις ενεργοποιηθεί η προειδοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας στην εφαρμογή.
Φόρτιση μπαταρίας
1. Η μπαταρία Intelligent Flight έχει σχεδιαστεί για να σταματά τη φόρτιση όταν είναι γεμάτη.
Ωστόσο, είναι καλό να παρακολουθείτε την πρόοδο φόρτισης και να αποσυνδέετε τις μπαταρίες όταν είναι πλήρως φορτισμένες.
Αποφόρτιση μπαταρίας
1. Αποφορτίστε την μπαταρία στο 40% -65% εάν δεν θα χρησιμοποιηθεί για 10 ή περισσότερες ημέρες.
Αυτό μπορεί να επεκτείνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Χρειάζεται περίπου μία ημέρα για να αποφορτιστεί η μπαταρία στο 65%. Είναι φυσιολογικό να αισθάνεστε μέτρια θερμότητα που εκπέμπει η μπαταρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκφόρτωσης.
2. ΜΗΝ αποθηκεύετε την μπαταρία για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την πλήρη εκφόρτιση της μπαταρίας. Εάν το κάνετε αυτό,αποφορτίζετε την μπαταρία και προκαλείτε ανεπανόρθωτη βλάβη στην μπαταρία.
3. Η μπαταρία θα τεθεί σε λειτουργία αδρανοποίησης εάν εξαντληθεί και αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν μπορείς να απενεργοποιήσεις χειροκίνητα τη λυχνία LED μπαταρίας σε αυτήν την κατάσταση. Αφήστε την μπαταρία χωρίς επιτήρηση για 5 λεπτά και στη συνέχεια το φως θα σβήσει. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να την αφαιρέσετε από την αδρανοποίηση.
4. Αφαιρέστε τις μπαταρίες από το αεροσκάφος όταν είναι αποθηκευμένες για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Απόρριψη μπαταρίας
1. Εάν το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της μπαταρίας του Intelligent Flight είναι απενεργοποιημένο και η μπαταρία δεν μπορεί να αποφορτιστεί πλήρως, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για τη διάθεση / ανακύκλωση της μπαταρίας.
2. Βγάλτε αμέσως την μπαταρία αν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί μετά από υπερβολική εκφόρτιση.
Συντήρηση της μπαταρίας
1. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί εάν δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
2. Να φορτίζετε και να αποφορτίζετε πλήρως την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε 3 μήνες για να διατηρείτε τη μπαταρία με υγεία.
Κείμενα/μετάφραση : Γιώργος Γυμνόπουλος

Loading